Agnese Neija. Muzeju efektivitāte: Nacionālā krājuma pārvaldība 2008–2016

Muzeju nozare Latvijā ir atbildīga par lielas nacionālās bagātības veidošanu, saglabāšanu un izmantošanu sabiedrības labā. Muzeju darbības būtiskākais mērķis ir Nacionālā muzeju krājuma veidošana un saglabāšana, bet muzeju panākumi darbā ar krājumu ir būtisks muzeju efektivitātes rādītājs.

1997. gada 22. jūlijā stājās spēkā Latvijā pirmais Muzeju likums[1], kas noteica Nacionālā muzeju krājuma saturu un valsts un pašvaldības muzeju akreditācijas nepieciešamību. 1999. gadā, pieņemot Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr. 242 “Muzeju akreditācijas noteikumi”[2], Latvijā tika ieviesta muzeju akreditācijas sistēma, kuras pamatā esošā normatīvā bāze šobrīd jau vairākkārtīgi mainījusies. Jāatzīmē, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem[3], Latvijā tiek veikta vienīgi Nacionālā muzeju krājuma kvantitatīva vērtēšana, kur nozīme ir krājuma vienību skaitliskajam daudzumam un tā saglabāšanās apstākļu kopumam. Tabula Nr. 1 piedāvā ielūkoties izlasē iekļauto muzeju kopējā krājumu vienību skaita un izaugsmes dinamikā 2013.–2016. gadā.

tabula-1.jpg

Nākamo nozares attīstībai būtisko stratēģisko soli noteica 2006. gadā pieņemtie ”Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”[4], kas reglamentē Nacionālā muzeju krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetus var atsavināt un izņemt no Nacionālā muzeju krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts. 2009. gadā tika pieņemti minēto noteikumu grozījumi[5], kas cita starpā noteica vadlīnijas apdrošināmo priekšmetu vērtības noteikšanai, bet kopsakarā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”[6] nepieciešamību muzeju krājumu vērtēšanai naudas izteiksmē.

Tabula Nr. 2 piedāvā ieskatu izlasē iekļauto muzeju finansiāli novērtēto krājumu vērtības izaugsmei laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam.

tabula-2.jpg

Kā redzams no tabulā atainotajiem datiem, daži no izlasē iekļautajiem muzejiem savu krājumu vērtēšanu ir tikko uzsākuši, citu muzeju krājums sasniedz pat vairākus desmitus miljonu eiro. Iegūtie dati par kopējo muzeju krājumu vienību skaitu un muzeju krājumu finansiālo novērtējumu ļauj plašākai sabiedrībai gūt priekšstatu par muzeju pārvaldīto krājumu nozīmību un institūciju atbildības mērogu sabiedrībai, tādēļ īpaši nozīmīgi, lai muzeji krājuma vērtēšanas darbu uztvertu kā savai darbībai būtisku un novērtēšanas procesā tiktu izmantoti adekvāti kritēriji.

Muzeju nozares šī brīža lielākais izaicinājums ir Nacionālā muzeju krājuma kvalitatīva izvērtēšana, – doma, kas rastu savu realizāciju raitāk, ja nebūtu problēmu ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu. Lai gan projekts ir uzsākts 2009. gadā, tas vēl joprojām nespēj nodrošināt ieskatu Nacionālā muzeju krājuma kvalitatīvā saturā nedz nozares profesionāļiem, nedz arī plašākai sabiedrībai. Domāšana vienota Nacionālā muzeju krājuma kategorijās, kur visi akreditētie muzeji savā starpā saskaņotu krājuma veidošanas kritērijus un stratēģiskos mērķus, vēl joprojām ir nākotnes izaicinājums; tā ideja iekļauj būtisku pamatojumu sabiedrībai attiecībā uz nācijas kopīgās vēsturiskās atmiņas veidošanu.[1] Muzeju likums (pieņemts 22.07.1997.; zaudējis spēku ar 17.01.2006.) // Latvijas Vētnesis. – Nr. 175/177, 08.07.1997.

[2] Muzeju akreditācijas noteikumi. MK noteikumi Nr. 242 (pieņemti 07.07.1998., zaudējuši spēku ar 06.04.2004.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 205/207 (1266/1268).

[3] Muzeju likums (pieņemts 15.12.2005.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 1 (3369), 03.01.2006.; Muzeju akreditācijas noteikumi. MK noteikumi Nr. 532 (pieņemti 27.06.2006.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 102 (3470), 30.06.2006.

[4] Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu. MK noteikumi Nr. 956 (pieņemti 21.11.2006.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 191 (3559), 30.11.2006.

[5] Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”. MK noteikumi Nr. 1102 (pieņemti 29.09.2009.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 157 (4143), 02.10.2009.

[6] Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti. MK noteikumi Nr. 1486 (pieņemti 15.12.2009.) // Latvijas Vēstnesis. – Nr. 203 (4189), 28.12.2009.

Agnese Neija

Muzeoloģe / Museologist